Organizers

General Chair

Miyuki Nakano, Shibaura Institute of Technology

Program Chair

Jun Miyazaki, Tokyo Institute of Technology

Program Vice Chair

Hiroaki Ohshima, Kyoto University

Program Committee

Takahiro Hara, Osaka University
Atsuyuki Morishima, Tsukuba University
Qiang Ma, Kyoto University
Sozo Inoue, Kyushu Institute of Technology
Masashi Toyoda, University of Tokyo
Yasushi Sakurai, Kumamoto University
Koji Zettsu, NICT

Local Arrangement Chair

Taketoshi Ushiama, Kyushu University

Local Arrangement Vice Chair

Sozo Inoue, Kyushu Institute of Technology

Local Arrangement Committee

Junpei Kawamoto, Kyushu University
Yasunobu Nohara, Kyushu University
Atsushi Keyaki, Tokyo Institute of Technology

Excursion Chair

Mizuho Iwaihara, Waseda University

Excursion Vice Chair

Haiyan Xu, Fukuoka Institute of Technology

Publicity Chair

Masumi Shirakawa, Osaka University

International Relationship Chair

Toshiyuki Shimizu, Kyoto University

Financial Co-Chairs

Yu Suzuki, Nagoya University
Takahiko Shintani, University of Electro-Communications

IEICE DE Liaison

Daisuke Kitayama, Kogakuin University

IPSJ DBS Liaison

Hideyuki Kawashima, Tsukuba University

Advisers

Yutaka kidawara, NICT
Koji Eguchi, Kobe University